Disclaimer

1. Definities en opmaakgebied

Elk bezoek aan de website van Valcredo en het gebruik daarvan, is onderworpen aan deze wettelijke vermeldingen. Het bezoek en gebruik van de website houdt automatisch in dat u deze wettelijke vermeldingen aanvaardt. Indien U deze vermeldingen en voorwaarden niet aanvaardt, dient u de website onmiddellijk te verlaten. Voor de verdere toepassing van deze Wettelijke Vermeldingen zal naar u worden verwezen met de termen ‘U’, ‘Uw’ of ‘Bezoeker’. Alle klanten, contacten en prospecten zullen we hieronder benoemen als ‘relaties’. VALCREDO BVBA behoudt zich het recht voor om deze wettelijke vermeldingen op elk ogenblik te wijzigen. Het is dan ook aanbevolen deze disclaimer regelmatig te consulteren.

 

2. Informatie over VALCREDO BVBA

Deze website wordt beheerd en uitgebaat door VALCREDO BVBA met een maatschappelijke zetel aan de Koperstraat 1A, 9830 Sint-Martens-Latem, België. VALCREDO BVBA is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0878.965.203 en draagt als BTW-identificatienummer BE 0878.965.203.

 

3. Contact

VALCREDO BVBA is een softwarebedrijf gespecialiseerd in bedrijfssoftware, te contacteren via VALCREDO BVBA, Koperstraat 1A, 9830 Sint-Martens-Latem, of telefonisch op + 32 9 274 13 50. Voor algemene vragen kan u VALCREDO BVBA bereiken via het volgende e-mailadres: info@valcredo.com.

 

4. Beschrijving en doel van de website

Met deze website biedt VALCREDO BVBA u in essentie het volgende aan:

 

• Informatie over de aangeboden diensten van VALCREDO BVBA;

• Een overzicht van klanten in de portefeuille van VALCREDO BVBA, voorzien van detailinformatie over gerealiseerde diensten;

• Een overzicht van gerealiseerde projecten en activiteiten door VALCREDO BVBA, voorzien van detailinformatie over deze realisaties en onze activiteiten als marketing- en communicatiebureau;

• Een communicatieplatform tussen u en VALCREDO BVBA, waar u informatieverzoeken kan delen en op verschillende wijzen contact op kan nemen met VALCREDO BVBA;

• Verschillende digitale diensten waarmee VALCREDO BVBA u op de hoogte wil brengen van haar diensten softwarebedrijf.

 

5. Inbreuk op voorwaarden

Indien u inbreuk maakt op deze voorwaarden of de website gebruikt voor ongeoorloofde of onwettige doeleinden, dan kan VALCREDO BVBA u de toegang ontzeggen zonder voorafgaande mededeling.

 

6. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden en dergelijke zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan VALCREDO BVBA of rechthoudende derden. Door gebruik te maken van deze website van VALCREDO BVBA erkent u uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van VALCREDO BVBA. Deze website wordt beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht, het recht betreffende softwareprogramma’s en het databankenrecht. Dat geldt onder andere voor de lay-out, teksten, logo’s, illustraties en foto’s, maar ook voor de vormgeving van de website. Elke kopie of reproductie of andere vorm van gebruik of exploitatie van het geheel of een gedeelte van deze website, is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VALCREDO BVBA. VALCREDO BVBA heeft het recht om de teksten en afbeeldingen op de website eenzijdig en op elk moment aan te passen, te wijzigen of te verwijderen. De teksten vormen slechts een algemene informatie en kunnen geenszins als advies gelden in concrete situaties. De mails die via de website worden verzonden zijn niet beveiligd en bezitten geen vertrouwelijk karakter. Indien de bezoeker onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de website ter beschikking wordt gesteld, dan zal de bezoeker binnen de 48 uur de websitebeheerder schriftelijk interpelleren.

 

7. Aansprakelijkheid

De volledige aansprakelijkheid van VALCREDO BVBA beperkt zich tot eventuele rechtstreekse schade, met uitsluiting van enige onrechtstreekse schade. Onder onrechtstreekse schade kan u onder andere denken aan winstderving, commercieel verlies, verhoogde kosten, verlies van gegevens, verlies van een kans, tekorten of elke andere vorm van onrechtstreekse schade. In elk geval wordt de totale eventuele schade waarvoor VALCREDO BVBA aansprakelijk kan worden gesteld beperkt tot 1.000 euro. Daarnaast kan u VALCREDO BVBA niet aansprakelijk stellen voor schade die inherent is aan het gebruik van internet, zoals bijvoorbeeld een onderbreking van de beschikbaarheid of een virus.

VALCREDO BVBA kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, in het bijzonder als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

 

8. Hyperlinks naar inhoud van derden

In bepaalde rubrieken bevat website van Valcredo hyperlinks naar inhoud die van derden uitgaat of naar websites die beheerd worden door derden. VALCREDO BVBA is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en accuraatheid van de inhoud van deze websites, ook al is er een link of hyperlink. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. De uitbaters van die websites zijn de enige verantwoordelijken betreffende het naleven van de wetgevingen en reglementeringen in verband met de producten en diensten die ze aanbieden op hun website. Ook voor wat betreft de bescherming van de consument, verkoop op afstand, wetgeving in verband met prijzen en andere relevante regelgevingen. De bezoeker van de website van VALCREDO verzaakt aan alle rechtstreekse hetzij onrechtstreekse schade met inbegrip van gevolgschade.

 

9. Wet van toepassing en rechtspraak

Voor elk eventueel geschil dat voortvloeit uit het gebruik van website van Valcredo is de Belgische wet van toepassing. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd.

Contacteer ons

Vragen? Contacteer ons via onderstaand formulier.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw surfervaring op deze website makkelijker te maken.

Meer weten Verder gaan